جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

مقاله تعبیر خواب براساس ایات قران بررسی ایات جزء های ۱۱و۱۲

مقاله

تعبیر خواب براساس ایات نورانی قران ،

بررسی ایات جزء های ۱۱و۱۲

مقدمه

 خواب در اسلام حرکت روح به سوی عالم ارواح شمرده شده است. روح انسان در عالم خواب، قالب مثالی (برزخی) به خود می‌گیرد و به پرواز در می‌آید و به جاهایی می‌رود و عوالمی را سیر می‌کند که در بیداری میسر نیست.
می‌توان گفت در خواب روح انسان، آزاد می‌شود و می‌تواند سیر آفاق نماید و گذشته و آینده را بدون صورت مادی ببیند؛ زیرا زمان در آن جا به شکل زمان ما نیست، گذشته و حال و آینده در آن یکی است، منتها این آگاهی روحی بستگی به تکامل روحی افراد دارد.
پیامبراکرم(ص) در حدیثی خواب و رؤیا را سه گونه معرفی می‌کنند و می‌فرمایند: ” خواب و رویا گاهی بشارتی از ناحیه خداوند است، گاه وسیله غم و اندوه از سوی شیطان، و گاه مسایلی است که انسان در فکر خود می‌پروراند آن را در خواب می‌بیند.

با راهنمایی های استاد ارجمند و بزرگوار  دکتر سید محمدرضا طباطبایی و با توجه به تکیه گاه رویا و رجوع به آیات نورانی الهی برداشتی از تعابیر آیاتی از جزء های ۱۱ و ۱۲ را در ذیل به آن اشاره نموده‌ام*

بسم الله الرحمن الرحیم

بررسی ایات جزء ۱۱

خدایا به امید تو .رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانانصیرا


جزء ۱۱ سوره توبه ص۲۰۱
سوگند خوردن های مکرر وموکد به ناحق ودروغ
ایات ۹۳ الی۹۶
نشانه نفاق فرد میباشد وفرار ازتکالیف شرعی والهی مانند فرار از میدان جنگ وجهاد ،یا مسئولیتهای دیگری که به او واگذارشده (سیحلفون بالله لکم اذاانقلبتم الیهم ۹۵) و(یحلفون لکم لترضوا عنهم ۹۶) که نشانه کفر ،نفاق،وظلمت زدگی فرداست(طبع الله علی قلوبهم ۹۳) وباید توبه کند تا شاید خداوندازاوخشنود گردد (فان الله لا یرضی عن القوم الفاسقین)


ایات ۹۷ الی ۹۹ سوره توبه ص ۲۰۲
اگر رائی درخواب انفاق کند ولی برای جلب نظر دیگران وریا باشد ودر راه غیرالهی هزینه کند برای اسیب رساندن به مسلمین (الاعراب اشد کفرا ونفاقا ۹۷) و( من الاعراب من یتخذ ماینفق مغرما ویتربص بکم الدوائر۹۸)
نشانه نفاق رائی است واینکه این انفاق و هزینه مالی که به ظاهر برای دین انجام میدهد
ضرروزیان مالی بر خود میبیند، چنین فرد ی اسیب وضرر
وزیان جدی به اوخواهد رسید چه درمال چه درجان ،مادی یا معنوی وعواقب وحوادث بدی درانتظار اوست( علیهم دائره السوئ ۹۸)

 

ایات ۱۰۳و۱۰۴ سوره توبه ص۲۰۳
اگر رائی درخودنوعی پاکیزگی وطهارت نفس احساس کند واینکه یک تغییر وتحول معنوی در او بوجود امده،
این فرد در راه خدا هزینه کرده که میتواند هزینه درمال باشد صدقه ای داده یا هزینه از جان باشد ( خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزکیهم بها۱۰۳)ویا توبه کرده که توبه اوپذیرفته شده ومورد رضایت الهی واقع شده( ان الله هویقبل التوبه عن عباده۱۰۴)
یا **
اگر رائی درخواب ببیند که اموالی راصدقه میدهد که ازخلوص نیت او سرچشمه میگیرد حال یابه فقرا میدهد ویا بااموالش به ارحامش احسان میکند دربیداری طهارت روحی ویاتوبه ای مقبول نصیبش میشود ونیز دراموالش رشد وبرکت حاصل میشود(۱۰۳و۱۰۴ توبه )

 

ایات ۱۰۹ و۱۱۰ سوره توبه ص ۲۰۴
اگر رائی درخواب ببیند بنایی ساخته واین بنا توسط بلایایی چون سیل یا هرحادثه دیگری ازبین رفته که دلیلی برسستی بنابوده،(ام من اسّس بنیانه علی شفا جُرُف هار فانهار به ۱۰۹) نشانه شک وتردید دراعتقادات دینی وی ویا نشانه کفر ویانفاق وی میباشد ( بنیانهم الذی بنو ریبه فی قلوبهم ۱۱۰) باید توبه نماید وطلب بخشش ومغفرت نماید تا این شک وتردید وحیرت ازبین برود که بنا درخواب دلیل برامنیت انسان است و این امنیت او ازبین رفته که باتوبه، ویا مرگ وی ازاین کفرونفاق خلاصی یابد ( الا ان تقطع قلوبهم ۱۱۰)


جزء ۱۱ سوره یونس ع، ص۲۰۸
ایه ۵
دیدن افتاب درخشان وماه نورانی وتابان درخواب،
نشانه علم وکمال ومعرفت رائی خواهد بود که مراتب علم ودانش ومعرفت راطی خواهد نمود
واین مسیر برای او فراهم خواهد شد ( هوالذی جعل الشمس ضیاا” والقمر نورا ۵) ( یفصل الایات لقوم یعلمون۵)


جزء۱۱ سوره یونس ع
ایه ۲۷ ص ۲۱۲
اگر رائی ببیند چهره اوسیاه شده ومانند شب ظلمانی وتاریک است( کانما غشیت وجوههم قطعا من اللیل مظلما۲۷) نتیجه اعمال زشت وگناهان وی میباشد چنین فردی از جایگاهی که دارد برکنار شده ودر نظر مردم خوار ورسوا گردد ( والذین کسبوا سیئات جزا سیئه بمثلها وترهقهم ذله۲۷) درنزد خداوند ازجایگاه ومنزلت خوبی برخوردار نخواهد بود ویا اینکه چهره بیانگرجایگاه وموقعیت اجتماعی فرد میباشد وسیاهی وظلمت
درچهره برکناری ازاین موقعیت وجایگاه میباشد ( اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون۲۷)

بررسی ایات جزء ۱۲


جزء ۱۲ سوره هود
ایات ۵۲،۶۱
اگر رائی درخواب ببیند که درحال استغفاروتوبه است،نشانه زیاد شدن رحمت وبرکات الهی است
مانندبارش بارانِ رحمت ویا زیاد شدن نعمتهای دیگر مانند یا وسعت دراموال ورزق و روزی ویا ذریّه که خداوند به وی فرزندی عطا کند ویا قوّتی برای اوحاصل شود(ویاقوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیه یرسل السما علیکم مدرارا ویزدکم قوه الی قوتکم۵۲) ویا دعای اوبه درجه استجابت خواهدرسید وحاجتش براورده خواهدشد (ان الله ربی قریب مجیب ۶۱)


جزء۱۲ سوره هود
ایات ۶۹ و۷۳و ۷۴
دیدن مهمان ومهیا کردن وسائل پذیرایی وتکریم ازمهمان بدون تجملات ،دراحادیث بسیار برتکریم مهمان توصیه شده ازمولاعلی ع (من اکرم الضیف فکانما اکرم سبعین نبیا* لئالی الاخبارج۳ وص۶۶
کسی که مهمان رابزرگداشت وگرامی بدارد گویا هفتاد پیغمبر را گرامی داشته است(ولقد جاءَت رسلنا ابراهیم بالبشری قالوسلاما قال سلام ۶۹) دلیل بر بشارت وشنیدن خبر خوشایند وبراورده شدن حاجت وامنیت وسلامت است (قالو اتعجبین من امرالله رحمت الله وبرکاته علیکم ۷۳) وبشارتی است مانند تولد فرزند وازبین رفتن غم واندوه (فلما ذهب عن ابراهیم الرَّوع وجاءَته البشری ۷۴)


جزء ۱۲ سوره هود
ایات ۸۲و۸۳
اگر رائی ببیند که ازاسمان براو سنگ می بارید وباعث نابودی شهر ودیار وبناها می شد(وامطرنا علیها حجاره من سجیل منضود ۸۲) نشانه قهر پروردگار وعمل شنیع وفاحشی که دران شهرودیار یا مکان صورت گرفته ویاظلمی که ازجانب ظالمان وستمگران ان دیارصورت گرفته که نزول عذاب الهی را درپی خواهد داشت ( مسوَّمه عند ربک وماهی من الظالمین ببعید۸۳)و رهایی ازان عذاب وجود نخواهد داشت .۱

جزء ۱۲ سوره هود

ایات ۱۱۴و۱۱۵
اگر رائی ببیند روبه قبله ودروقت ان درحال اقامه نمازاست ( واقم الصلوه طرفی النهار وزلفا من الیل ۱۱۴) دلیل برطهارت نفس وبخشش گناهان ورتبه وجایگاهی ازجانب خداوندمیباشد که میتوانداین جایگاه مرتبه دینی باشد یاجایگاه اجتماعی ویا کسب رتبه ومقامی که سبب تغییر وتحولی درحالات اوباشد وسبب رفعت جاه ومقام او ومورد مغفرت وبخشش الهی واقع خواهدشد ( ان الحسنات یذهبن السیئات۱۱۴) (واصبران الله لایضیع اجرالمحسنین ۱۱۵)

نوشته‌های مرتبط

دیدگاه‌ها

اشتراک در
اطلاع از
guest

0 نظر
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
0
در تعبیر به شما کمک می‌کنیم. می‌توانید تعبیر خواب خود را بپرسید.x

تعبیر خواب الفبایی

برای مشاهده تعبیر خواب‌های قبلی، از فهرست زیر استفاده کنید.

ابتدا دقت کنید کلیدواژه و موضوع اصلی خواب مورد نظر شما چیست؟‌ سپس روی حرف اول کلیدواژه اصلی رویای خود از جدول زیر کلیک کنید. به صفحه مربوطه بروید و تعبیرتان را در بخش دیدگاه‌ها پیدا کنید.

مثلا اگر رویای شما مربوط به ازدواج است. روی حرف «ا» کلیک کنید و در بخش دیدگاه‌ها در همان صفحه تعبیر خود را مشاهده کنید.‌

شما می‌توانید تعبیرهای خود را از طریق اپلیکیشن سایت بپرسید. برای دانلود اپلیکیشن و راهنمایی بیشتر به این صفحه مراجعه کنید. همچنین می‌توانید از امکانات پیشخوان کاربری خود از اینجا نیز استفاده کنید.

قوانین سایت تعبیر خواب ناب

عضویت شما در سایت تعبیر خواب ناب، به معنی پذیرش قوانین این سایت است. 

 • قانون شماره 1
  لطفا خواب خود را در اپلیکیشن تعبیر خواب سوال کنید.
 • قانون شماره 2
  لطفا قبل از ارسال، متن تعبیر خواب خود را به دقت بخوانید تا همه گزینه های مهم را در پرسشتان ذکر کرده باشید.
 • قانون شماره 3
  گاهی برای تعبیر لازم است که سوالات بیشتری را درباره رویای شما بپرسیم. در این صورت تعبیر شما بعد از پاسختان به سوالات داده خواهد شد.
 • قانون شماره 4
  حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. کامنت‌های انگلیسی تایید نخواهند شد.
 • قانون شماره 5
  تعبیر خواب شما ممکن است به صورت عمومی در سایت و بدون ذکر مشخصات شما، جهت استفاده دیگران منتشر شود که در موتورهای جستجو نیز قابل دسترسی است. در صورتی که نسبت به این کار رضایت ندارید، هنگام درخواست تعبیر مطرح کنید.
 • قانون شماره 6
  ارسال تعبیر خواب به ایمیل، واتس آپ، ایتا و … امکان پذیر نمی‌باشد و تعبیرها فقط در اپلیکیشن انجام می‌شود.
 • قانون شماره 7
  تعبیرهای درخواستی در سریع‌ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست‌های زیاد، این زمان گاهی تا یک هفته به طول بیانجامد. بنا بر این شکیبا باشید.
 • قانون شماره 8
  در صورتی که در استفاده از اپلیکیشن و درخواست تعبیر خواب و … با مشکلی مواجه شدید، می‌توانید آن را از صفحه ارتباط با ما مطرح کنید.
 • قانون شماره 9
  از طرح مکرر یک رویا برای تعبیر پرهیز کنید.
 • قانون شماره 10
  ما حریم خصوصی شما را حفظ می‌کنیم و اطلاعات و تعبیرهای شما جایی افشا نخواهد شد.