م

تعبیر خواب کلماتی که با حرف م آغاز می‌شوند،‌ مانند: مادر، مرحوم، ماست، مار، مامور،‌ ماشین، ماش، ماه، مرده، محراب، میت، مرغ، مسافرت، مسواک و …

دکمه بازگشت به بالا